Εως και 10 χρόνια φυλακή η ποινή για παράνομη υλοτομία


Εως και 10 χρόνια φυλακή η ποινή για την παράνομη υλοτομία
Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ καθορίζει τα νέα πρόστιμα και τις ποινές που προβλέπονται για την παράνομη υλοτομία σε μία προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο.
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr προβλέπει ακόμη και διώξεις για κακούργημα σε περίπτωση που η πράξη της παράνομης υλοτομίας υπερβαίνει τα 10000 ευρώ σε ζημιά στο δάσος και θα τιμωρειται με 10 χρόνια φυλάκισης.
Αναλυτικά οι παραβάσεις που δεν επήλθε καμία ζημία ή η προκληθείσα ζημία δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ και εφόσον ειδικές διατάξεις του δασικού κώδικα διώκονται σε βαθμό πταίσματος και τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές.
Εάν με τις ίδιες παραβατικές συμπεριφορές η ζημία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ο παραβάτης διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση ή
χρηματική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις για Φθορά ξένης ιδιοκτησίας’’ και ‘‘Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς’’ του Ποινικού Κώδικα,Εαν η φθορά είναι ευτελούς αξίας διώκεται σε βαθμό πταίσματος και τιμωρείται με κράτηση έως  έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ).
Επιβαρυντική είναι η περίπτωση που το δάσος είναι δημόσιο.
Εφόσον η προκληθείσα στο δάσος ζημία υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ο παραβάτης θα διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη
Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων διώκονται σε βαθμό πταίσματος και τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση εάν από την παράβαση των
διατάξεων αυτών η προκύψασα ζημία δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Εάν όμως η προκύψασα ζημία από την παράβαση των διατάξεων αυτών είναι μεγαλύτερη των 300 ευρώ, τότε οι παραβάτες διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος και τιμωρούνται με φυλάκιση ή χρηματική ποινή.
Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι παραβάτες των περί κλαδονομής .Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία.
Τέλος, για εκείνους που αγοράζουν την παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία με σκοπό την περαιτέρω εμπορία, προβλέπεται η επιβολή από την αρμόδια
οικονομική αρχή προστίμου ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας μεταπώλησης του προϊόντος.
Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
Σε περίπτωση υποτροπής, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για δύο (2) μήνες.
Στις περιπτώσεις της προαναφερομένης παραβατικής συμπεριφοράς το αξιόποινο της πράξης πρέπει να βεβαιώνεται και να καταλογίζεται από τους
δασικούς υπαλλήλους ύστερα από τις κατωτέρω διαπιστώσεις :
1.- Tο είδος της επελθούσας ζημιάς (φθορά σε δημόσιο δάσος κ.λ.π)
2.- Τον τρόπο που επήλθε αυτή (π.χ. κοπή δένδρων, κλαδονομή κ.λ.π.)
3.- Του χρόνου και του τόπου αυτής
4.- Την απόδειξη του όγκου ή του βάρους των παράνομα υλοτομημένων δασικών προϊόντων
5.- Την καταγραφή και υπολογισμό του ύψους της ζημιάς
6.- Τα μέσα και αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη πράξη (π.χ. αλυσοπρίονα, κλαδευτικά μέσα, οχήματα μεταφοράς κ.λ.π.)
7.- Τα ακριβή στοιχεία, κατοικία κ.λ.π. των εμπλεκομένων προσώπων
8.- Τα ακριβή στοιχεία των ιδιοκτητών των οχημάτων και οδηγών αυτών
9.- Τα ακριβή στοιχεία πιθανών μαρτύρων
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr τα κατασχεμένα δασικά προϊόντα καθώς και τα εργαλεία και όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων θα διατίθενται χωρίς τη διαδικασία της δημοπρασίας από τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίες, με την καταβολή τιμήματος που ορίζεται από τον ίδιο, και είναι ίσο με το πενταπλάσιο του δημοσίου μισθώματος που ορίζεται από τον ισχύοντα πίνακα διατιμήσεως Δημόσιες υπηρεσίες θεωρούνται και οι ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου